Tietosuoja

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

-Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

-Monialapalvelu Juuti Ky, Kontiaisentie 145 B, 79350
Itä-Soisalo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Monialapalvelu Juuti Ky/Mervi Juuti

Kontiaisentie 145 B

79350 Itä-Soisalo

040-5281111

mervi.juuti@luukku.com2. Rekisteröidyt

-Yrityksen asiakkaat jotka ovat tilanneet palveluita, pelkkä tarjouksen pyytäminen ei johda rekisteröintiin


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:

-Henkilötietoja käsitellään
rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella


Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

-Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

-Asiakassuhteen hoitaminen4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot:

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-Yhteystiedot

-Nimi

-Osoite

-Sähköpostiosoite

-Puhelinnumero

-Asiakastiedot

-Tiedot ostetuista palveluista, ajoista, hinnoista5. Rekisteröidyn oikeudet

-Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Monialapalvelu Juuti Ky/Mervi Juuti 040-5281111, mervi.juuti@luukku.com

Tarkastusoikeus:

-Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen:

-Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

-Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

-Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

-Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

-On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

Suostumuksen
peruuttaminen:

-Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:

-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.

Valitusoikeus:

-Rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

-Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


5. Säännönmukaiset tietolähteet

-Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty asiakasrekisteri yrityksemme, Monialapalvelu Juuti Ky, asiakkailta saamiemme tietojen mukaan.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

-Ensimmäisellä
käynnillämme asiakkaan luona.


-Asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen syntyessä


-Asiakkaalta itseltään
verkkolomakkeen (kotisivujen) kautta


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

-Tietoja ei luovuteta
markkinointitarkoituksiin Monialapalvelu
Juuti Ky:n ulkopuolelle.


7. Käsittelyn kesto


-Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus
on voimassa tai kunnes rekisteröity pyytää poistamista

-Asiakasrekisteristä rekisteröity pääsee
poistumaan ilmoittamalla siitä joko puhelimitse 040-5281111 tai jättämällä
sähköpostiviestin osoitteeseen mervi.juuti@luukku.com.


8. Henkilötietojen käsittelijät

-Asiakasrekisteriä käsittelee Monialapalvelu Juuti Ky:ssä Mervi Juuti.


-Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.


9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

-Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.


13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

-Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.